ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠤᠷᠪᠠ

        ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ

ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ

ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ

  

       ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ

ᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠩ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ

  

       ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ᠌

ᠳᠠ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ

ᠪᠢ

ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ

ᠳᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ

ᠵᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ

ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ 10 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳᠦᠡᠭᠦ᠋ᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12289
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ