ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ

ᠠ᠊·ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ


ᠭᠦᠡᠴᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠺᠦᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤ

ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠥᠭᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠡᠶᠡᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠶ

ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠯᠢᠰᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠡᠪ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ

     ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠥᠭᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠨᠠ ᠰᠢᠭ᠌

ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠡᠶ

ᠬᠤᠤᠰ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠡᠭᠯᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ

     ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠥᠭᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ    

ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠥᠭᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠺᠦᠷᠡᠯᠡ ᠬᠤᠳᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠰᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2580
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ