ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ

ᠡᠪᠦᠯ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠨᠢ    

ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ    

ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠦᠭᠡᠡᠴᠦᠦᠯ ᠨᠢ    

ᠦᠨᠡᠳᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠴᠢᠭᠭᠠᠤᠨ    

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ    

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠭᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ    

ᠭᠦᠤ (ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠦᠤ) ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠨᠢ    

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠠᠩᠭᠢᠯᠵᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ    

ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮᠠᠤᠨ ᠨᠢ    

ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ    

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠡᠰ ᠨᠢ    

ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ    

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ    

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢᠯᠡᠯ ᠲ᠋ᠡᠢ  

ᠦᠷᠤᠪᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ  

ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠠᠩᠬᠤᠨ᠎ᠠ     

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ    

ᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ    

ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ    

ᠥᠮᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠧᠦᠹᠦ᠋ ᠵᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ       

    

    

  

            2011 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ10 ᠊ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂   ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ     


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠷᠡᠯ‍ᠤ᠋ᠨᠢᠰᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2580
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ