ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ

ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠣᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠡᠮᠴᠢ ᠭᠡᠰᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ 《ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢ》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠳᠤ᠄

《ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠴᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠᠪᠠᠰᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ》᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠴᠢᠪᠠᠰᠤ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠡᠪ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠭᠦᠷᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠳᠡᠮᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠦᠯᠦ ᠰᠠᠮᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠴᠤᠯᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠶᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠠᠰᠤ ᠴᠤᠯᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠨ᠂ ᠭᠡᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠪᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠦᠯᠦ ᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠭᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨᠠᠭᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠮ ᠠᠳᠢᠰ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠦᠷ ᠦᠯᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠴᠠᠪᠠᠰᠤ ᠴᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠰᠠᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠣᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 《ᠵᠤᠭᠢᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠭᠡᠮ ᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠩᠬᠡᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 16455
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ