ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ
᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠤᠨ

            

ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠭᠦᠵᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ

ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠠᠳᠭᠢᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠢᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠵᠢᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠣᠤᠯ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠷᠭᠤᠴᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ

ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠰᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ

ᠣᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠲᠡᠶ

ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ

ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ

ᠳᠠᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ

ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ

ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ

ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ


ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠭᠳᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ

ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠯᠭᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ

ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠭᠤᠯᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠢᠮᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌

ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ

ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠵᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ

ᠳᠡᠷᠪᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ

ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠣᠢ

ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠰᠤ ᠶᠢᠨ

ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ

ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠳᠠᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ

ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ

ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ

ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡ᠊·ᠳᠠᠮᠤᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2489
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ