ᠦᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭ

ᠥᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ

ᠳᠠᠸᠭᠤᠷ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠥᠭᠦᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

ᠳ᠋ᠦᠸᠸᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

ᠫᠦᠱᠺᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ

ᠥᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠢᠨᠠ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11903
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ