ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ ᠭᠡᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠭᠡᠢ᠌ᠳ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠨᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ᠌᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠪᠴᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠴᠢᠶᠡᠵᠤ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠤ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠᠷᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠡᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠰ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ《ᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠰ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠮᠢᠷ ᠲ᠋ᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠰᠥ᠋ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠭᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠷᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠤᠭᠴᠤ ᠡᠭᠦᠷᠴᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ《ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ 《ᠴᠢ ᠪᠣᠤ ᠬᠡᠮᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ 《ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ 《ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ》 ᠊ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠪᠡᠷᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠪᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠢᠯᠠᠳᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠮᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠴᠤᠭᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ 《ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠦᠰᠴᠤ 《ᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠨᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠨ 《ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠴᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠨᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠠ᠊·ᠶᠤᠠᠵᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯᠭᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 62586
ᠴᠠᠭ᠄ 2013 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ