ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠬᠠᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠦᠪ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠤᠯᠠᠰᠢᠵᠤ ᠵᠠᠢ᠌ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯ᠎ᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠦᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠪᠵᠢᠯ᠎ᠠ

ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠬᠢᠳ ᠰᠡᠴᠡᠷᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠪᠣᠯᠠᠭ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12028
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ