ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ

ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ


ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ

ᠥᠭ᠍‍ᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠰᠤᠨᠢᠨ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ

ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ

ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠨ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ

ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ

ᠥᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ

ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ

ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ


ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠤᠭ


ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠪᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ

ᠶᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠶᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠶᠡᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 37227
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ 1 ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠲᠣᠸ᠎ᠠ 2019-11-02

ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ