ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠦ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠥᠮᠡᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠠᠷᠠᠰᠢᠨ ᠢ

ᠦᠯᠦᠪ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠂᠂

ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ

ᠥᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠰᠬᠠᠨ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠥᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ

ᠣᠨᠤᠭᠠᠵᠤ ᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠵᠢᠨ

ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠭᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠢᠵᠢᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11883
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ