ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ

             ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ

                 ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ

                 ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ

                 ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ

                  (ᠡᠪᠦᠷ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠠ)

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯ

ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯ

ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠨᠢ ᠡ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠡᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳᠦᠡᠭᠦ᠋ᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12682
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ