ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

《ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ ᠴᠢ︕

ᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠳᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠴᠢᠨᠢ︖》

ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ

《ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠠᠬᠠᠳᠤᠵᠠᠢ︕

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ︕》

ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2489
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ