ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠪᠠ

      ᠨᠤᠮ ᠪᠠ ᠪᠢ


ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠮᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠨᠤᠮ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌

ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠪᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌


       ᠴᠢ ᠪᠠ ᠪᠢ


ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠠ

ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠠ


      ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠪᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ


ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠤ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ


     ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ


ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠥᠰᠦᠭᠦ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠮ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ 10 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳᠦᠡᠭᠦ᠋ᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12207
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ