ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ

ᠬᠠᠶᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠥᠮᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠡᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠶᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠡ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠪᠣᠴᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠯ ᠡ

ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠰᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12010
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ