ᠢᠠᠵᠠᠨᠠᠰᠢ

《ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ》 ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠵᠢᠨ

ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠠᠰᠠᠷ

《ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠢᠩᠭᠢᠮ》 ᠊ᠤᠨ

ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ

《ᠣᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ》

ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠴᠢᠭᠢᠮᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ


ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠢᠷ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠤᠶᠠᠩ‍ᠭ᠎ᠠ

ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠪᠦᠷᠦᠢ

ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠭᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ

ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ

ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ


《ᠭᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》 ᠡᠴᠠ ᠣᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ

ᠭᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠦᠪᠯᠠᠵᠤ ᠥᠡᠳᠡᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠤᠶᠠᠩ‍ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ

ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ

ᠭᠢᠯᠢᠠᠴᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠴᠤᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠤᠷᠰᠡᠭᠡ

ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠳᠡᠩᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠣᠶᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ

ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠠᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠴᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠱᠠᠩᠰᠢ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12826
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ