ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ

ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ

ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠨ

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠢᠪ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ ᠡᠭᠡ  ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ

ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ10 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳᠦᠡᠭᠦ᠋ᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2580
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ