ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ

ᠰᠤᠷᠮᠤᠤᠰᠤ ᠵᠢᠭᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠩᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠊ᠭ᠍‍ᠬᠢᠷᠳᠦᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ

ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠩᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠡᠪᠢᠯᠵᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ

ᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ

                                

                                       2010.2.25


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠰᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2489
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ