ᠢᠠᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠰᠡᠷᠡᠭᠡ

ᠢᠠᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠰᠡᠷᠡᠭᠡ

ᠢᠨᠠᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ

ᠠᠩᠭᠢᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠰᠡᠪᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠰᠡᠷᠮᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ

ᠵᠢᠮᠤᠷ ᠵᠢᠮᠤᠷ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠨ᠎ᠡ

ᠭᠠᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠨᠢ

ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠨᠢ

ᠭᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠩ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠷ

ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠤᠴᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠰᠨᠢᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12061
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ